சென்னை வனம் வளர்ப்பு திட்டம் – Chennai Afforestation Project

நகர்ப்புற சூழலை மீண்டும் உயிர்ப்பிக்க மற்றும் அதன் பல்லுயிரியலை ஆதரிப்பதற்கான ஒரு முயற்சி.

An initiative to revitalize the urban environment and support its biodiversity.

List of Plants:

Sr.NoEnglish nameTamil name
1Pongamiaபுங்கை மரம்
2Guavaகொய்யா மரம்
3Mangoமாமரம்
4Pomegranateமாதுளை மரம்
5Indian gooseberryஅரை நெல்லி
6Black plumநாவல்பழம்