சென்னை வனம் வளர்ப்பு திட்டம் – Chennai Afforestation Project

நகர்ப்புற சூழலை மீண்டும் உயிர்ப்பிக்க மற்றும் அதன் பல்லுயிரியலை ஆதரிப்பதற்கான ஒரு முயற்சி.

An initiative to revitalize the urban environment and support its biodiversity.

List of Plants:

S.noCommon NameScientific NameNo.of Saplings
1.NaavalSyzygium cumini500
2.PungaiMilletia pinnata500
3.MangoMangifera indica46
4.GuavaPsidium guajava44
5.AmlaPhyllanthus emblica97
6.PaarijathamGardenia jasminoides20
7.Thanga AraliCascabela thevetia20
8.HibiscusHibiscus rosa-sinensis20
9.NanadhiyavattaiTabernaemontana divaricata20
10.LemonCitrus limon13
  TOTAL1280